Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดและการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบ Video Conference

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์) เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดและการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบ Video Conference โดยหัวหน้าส่วนกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย

1. ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดมหาสารคาม

2. ให้จังหวัดตั้งกลุ่ม Line โดยเชิญ สถานประกอบการเข้าร่วม เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

3. ให้ ศบค.กรง.จังหวัด รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อสะดวกในการอ้างอิง

4. การออกตรวจ สถานประกอบการให้ออกตรวจแบบสร้างความรู้ความเข้าใจ/ตรวจสุขภาพ ชะลอการตรวจจับ/ไปอย่างละมุนละม่อม เน้นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

5. เนื่องจากสถานการณ์โควิด อาจใช้หลากหลายวิธีในการตรวจสถานประกอบการ เช่น ออกทอดแบบสอบถาม (Google form/QR Code) หรือโทรฯ

6. สป.สตป.จะออกแบบรายงานให้จังหวัดฯ เริ่มรายงานครั้งแรก วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 15.00 น.

7. ให้จังหวัดมีคำสั่งตั้งเวรวันหยุดเพื่อให้คำแนะนำแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP