Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ร่วมประเพณีลอยกระทงจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2563

pll_content_description

  วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.  ที่บริเวณแก่งเลิงจานอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ)  เป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีลอยกระทงจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทงให้เป็นเทศกาลสำคัญของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยพลังบวร และสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายในงานประกอบด้วยการการประกวดกระทงประเภทสร้างสรรค์และสวยงาม การแสดงหมอลำหมู่ การแสดงหมอลำกลอนจากสมาคมหมอลำจังหวัดมหาสารคาม การสาธิตอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดผู้บ่าวผ้าไทย การแสดงหมอลำอัจฉริยะหมอแคนสมบัติ สิมมา ฯลฯ เจ้าภาพหลักโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ ) นำโดยแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมกับ อสมท. มหาสารคาม โดยผู้จัดการ.อสมท.มค. (นางสาวพิชญาภัค บัวระภา) ได้นำน้ำดื่ม อาหาร ของขบเคี้ยว และของหวาน ร่วมงานฯ ดังกล่าว และ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวด “ผู้บ่าวผ้าไทยสารคาม ประจำปี 2563” ด้วย

TOP