Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคามปี 2564) หลักสูตร การผูกผ้าและพับผ้า

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน และนางสาวรุ่งกานต์ พลเวียงคำ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สาขาอำเภอเชียงยืน ลงพื้นที่ปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคามปี 2564) หลักสูตร การผูกผ้าและพับผ้า ณ หมู่ที่ 1 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

TOP