Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน สร้างแนวกันไฟป่า หมู่ที่ 9 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน หว่างวันที่ 19-21มกราคม 2564 ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท จำนวน 3 วัน งบประมาณ จำนวน 27,000 บาท

TOP