Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 2 กิจกรรม

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่

1.สร้างแนวกันไฟป่า จำนวน 4 วัน สถานที่ ณ หมู่ที่ 1,2,9,13 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม           

2.สร้างแนวกันไฟป่า จำนวน 3 วัน สถานที่ ณ หมู่ที่ 6,18 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

TOP