Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัด อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

pll_content_description

 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE  เอี่ยมเฮง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) นำคณะชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ แกนนำอาสาสมัครแรงงานอำเภอละ 2 คน และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รวม 40 คน ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE  บริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัด อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการอาสาสมัครแรงงานด้านภัยยาเสพติดและโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ สนับสนุน TO BE NUMBER ONE ในชุมชุนและสนับสนุน TO BE NUMBER ONE ในระดับอำเภอต่อไป

ชมรม TO BE NUMBER ONE  เอี่ยมเฮง เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2548 และปัจจุบันปี 2563 ก้าวเข้าสู่รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ “ยอดเพชร” ปีที่ 4

TOP