Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

pll_content_description

       วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมีส่วนราชการในระดับจังหวัด และอำเภอ ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน พร้อมรับฟังรายงานข้อมูลการดำเนินงานในท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน มอบชุดนักเรียนหญิงจาก สนง.ปภ.จ.มหาสารคาม จำนวน 50 ชุด มอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดให้แก่ตัวแทนราษฎร จำนวน 30,000 ตัว มอบหนังสือมอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ แก่เกษตรกร มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม จำนวน 100 ชุด และอุปกรณ์กีฬาจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม ​           

       ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ในครั้งนี้ด้วย

TOP