Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม เบื้องต้น ลงพื้นที่เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564) จำนวน 2 หลักสูตร

pll_content_description

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ลงพื้นที่เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานฉันท์มหาสารคาม ประจำปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรการผูกผ้าและการพับผ้า หมู่ที่ 2 ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

2.หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

TOP