Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รับการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (progress review)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 จังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (progress review)  โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์) และผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม(นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 หน่วยงาน ร่วมประชุมฯ และชี้แจงผลการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ โดยมีแรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์)และเจ้าหน้าที่ ชี้แจงผลการดำเนินงานฯ

TOP