Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ระดับตำบล จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อชี้แจงนโยบาย/มาตรการแนวทาง/ข้อสั่งการ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจให้ อสร.สาระสำคัญ

  1. แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) แจ้งให้ อสร.เข้ากลุ่ม Line (Open Chat) กลุ่ม “อสร.ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ตำบล/ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเป็นผู้ช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มประชาชนดังในพื้นที่ชุมชน /เน้นย้ำให้เป็นตาสับปะรดเรื่องแรงงานต่างด้าว/การพัฒนาศักยภาพ อสร.
  2. นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ชี้แจงเรื่องโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานนอกระบบ (งบเงินกู้) ซึ่งสำนักงานแรงงานฯ ได้รับ 1.2 ล้านบาท โดยให้ อสร.นำหลักสูตรใหม่ ๆ ไปประชาคมในหมู่บ้าน และแจ้งสำนักงานแรงงานฯ อีกครั้งหนึ่ง
  3. ผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ (นายเดช ผุยคำสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ) ชี้แจงการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างนักศึกษาจบใหม่
  4. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ (นายรัตนะ ศรีบุรัมย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ) ประชาสัมพันธหลักสูตรการฝึกอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  5. ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ (นางกานต์พิชชา ทวีอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) ชี้แจงเรื่อง การอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ
  6. ผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ (นายพีระพจน์ ภูสำลี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางพงษ์สุดา ทักษิณพิลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ) ชี้แจงการจ่ายค่าตอบแทนส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40
  7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิภาดา รัตนโรจนา) แนะนำหน่วยงานและบรรยาย “เรื่องช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ”

 

TOP