Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดมหาสารคามประจำปี พ.ศ. 2560

pll_content_description

                 วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดมหาสารคามประจำปี พ.ศ.

                 วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการโครงการสาน – สร้าง – เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดมหาสารคามประจำปี พ.ศ. 2560  กิจกรรมที่ 1 บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการประชาชน ร่วมกับงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นำภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน  อาทิ กิจกรรมรับสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ บริการแนะแนวอาชีพ และการประชาสัมพันธ์/ให้ปรึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การประกันสังคมมาตรา 40 การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

TOP