Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560

pll_content_description

                 วันที่ 25 เม.ย.2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

                 วันที่ 25 เม.ย.2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560 กับ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม โดยตรวจฯ ในพื้นที่อำเภอบรบือ รวมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาสารคามฟาร์ม (โรงฆ่าไก่) ที่ตั้งม.4 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม/บริษัทตั้งสุรเสียงไอซ์(ผลิต-จำหน่าย น้ำแข็งหลอด) และ หจก.ตั้งสุรเสียงไอซ์ (จำหน่ายปูนผสมเสร็จ)ที่ตั้งเลขที่ 224 ม.15 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยคณะตรวจเยี่ยม ไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน คณะทำงานฯ ได้แนะนำภารกิจ/ให้คำปรึกษาด้านแรงงานและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 56 คน

TOP