Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/2560

pll_content_description

 วันที่ 9 มิ.ย. 2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

 วันที่ 9 มิ.ย. 2560 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปกค.รง.มค.) ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/2560 กับ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม และ จนท.ทหารจาก กอ.รมน.จ.มหาสารคาม ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวมจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เลขที่ 440 ม.15 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ลูกจ้างชาวไทย จำนวน 79 คน และ นิว ซี แลนด์ รีสอร์ท เลขที่ 1 ม.2 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย พบลูกจ้าง จำนวน 4 คน ขณะตรวจเยี่ยมไม่พบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย คณะทำงานฯ ได้แนะนำภารกิจ/ให้ คำปรึกษาด้านแรงงานและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ การับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่างๆ รวมลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 83 คน

TOP