Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ.2566-2570)

pll_content_description

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงแรงงาน ได้จัดประชุมระดมความเห็นวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ.2566-2570) โดยมีการบรรยายบริบทสถาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานในระยะ 5 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งมีการระดมความคิดเห็นย่อย เพื่อวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP