Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ศปก.รง.มค.) สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค จากห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video Conference หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

TOP