Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมพันธ์ 2564 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง สรุปสาระสำคัญ ได้แก่

 1. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 2. รายงานผลการใช้จ่ายงินงบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2564
 3. โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (One Tambon One New Theory Group)
 4. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔
 5. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2564
 6. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 7. โครงการ “นั่งสมาธิวันละ 99 วินาที ทำความดีถวายในหลวง”
 8. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) อำเภอโกสุมพิสัย
 9. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามและการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์
 10. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ

ในส่วนของกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

 1. พิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1 ราย ได้แก่ พนักงานบริษัท น้ำตาลวังขนายจำกัด มหาสารคามในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ผ่านการรับรองในสาขา Operator พนักงานเคี่ยว B ระดับ 1 แผนกหม้อเคี่ยวน้ำตาล
 2. ประธานเน้นย้ำเรื่องโครงการม.33 เรารักกัน เนื่องจากไม่มีข้อมูลรายจังหวัด (มีข้อมูลการลงทะเบียนเป็นภาพรวมของประเทศ) จึงขอให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ ติดตามการลงทะเบียนของผู้ประกันตนม.33 ของจังหวัดฯ จำนวน 32,029 คนว่าลงไปแล้วกี่คน เหลือจำนวนเท่าไหร่ มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ เป็นต้น

TOP