Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการม33 เรารักกัน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม 33 เรารักกัน

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม (นางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการม33 เรารักกัน โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม 33 เรารักกัน /การเปิดศูนย์ฯ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กพ. 2564 เวลา 14.00 น. /การออกแนะนำ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างจำนวนมาก เป็นต้น ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP