Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)”

pll_content_description

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) เป็นประธานร่วมโครงการ“ จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจิตอาสา 904 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากร จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คนรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ ห้วงระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ประกันสังคมจังหวัดฯ (นายภัทรพล ตันเสถียร) และผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ดังกล่าว

 

TOP