Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลงานจังหวัด To be number one ประจำปี 2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการซักซ้อมการนำเสนอผลงานจังหวัด To be number one ประจำปี 2564 ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์) รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง) และแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปประกวด To be number one ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

TOP