Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมฯ เป็นเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1.เรื่อง การประชาสัมพันธ์คำร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยรักษาการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ

2.เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)  อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co – payment) ของผู้จบการศึกษาใหม่และนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

TOP