Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าพบผู้อำนวยการละประธานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปรีเทล จำกัด สาขามหาสารคาม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ปี 2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปรีเทล จำกัด สาขามหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าพบผู้อำนวยการ (คุณสมานมิทธ์ วิจิตพจน์) และประธานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปรีเทล จำกัด สาขามหาสารคาม (นางสาวสุพัตรา โยวะผุ่น) เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ปี 2564 /การซักซ้อมการนำเสนอผลงาน ของชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปรีเทล จำกัด สาขามหาสารคาม เพื่อเตรียมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

TOP