Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยมี เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับแผนงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานอยู่ในแผนงานที่ 2 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ และมี 2 ตัวชี้วัดได้แก่ 1. แรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการจ้างงานหรือประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และเจ้าหน้าที่ (นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงานชำนาญการ) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางสาวพัชรินทร์ มาคิน) และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ  (นางสาวสุมาลี เผ่าแสนเมือง) ร่วมประชุมฯ ด้วย

TOP