Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 10/ 2563

pll_content_description

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 10/ 2563 เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดมหาสารคาม และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรของหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งนี้แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

TOP