Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30/2563

pll_content_description

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ)  เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30/2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้

  1. ติดตามการตรียมซ้อมแผนการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างหน่วยงาน กำหนดจัดในวันที่ 6 มกราคม 25634
  2. ติดตามการจัดตั้งด่านในเส้นทางหลัก 5 ด่านในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
  3. สถานการณ์และการเตรียมความพร้อม COVD-19 จังหวัดมหาสารคาม
  4. มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (COVID – 19) จังหวัดมหาสารคาม
  5. กำหนดพื้นที่ตามสถานการณ์ระดับอำมภอ ตำบล และกำหนดผู้รับผิดชอบบริหารพื้นที่

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP