Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565 – 2570 ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565 – 2570 ครั้งที่ 1/2564 (ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2294/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564) เพื่อพิจารณาประเภทกิจการ /กลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการพัฒนา /หลักสูตรการอบรมฯ ภายใต้อุตสาหกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร การผลิต และท่องเที่ยวและบริการ

TOP