Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analyics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ

pll_content_description

“โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analyics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ”

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ มอบหมายให้นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน นายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analyics) เพื่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งระบบดังกล่าวได้นำข้อมูลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและ Social มาจัดทำข้อมูลด้านแรงานสำหรับการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดทำรายงานตามที่หน่วยงานต้องการได้ ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการอบรมและทดลองการใช้งานระบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการและนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานได้ โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ได้แก่

  1. การเข้าใช้งานระบบรายงานนำเสนอข้อมูล
  2. การเรียกใช้รายงาน DV บนระบบ
  3. การสร้างรายงานจากข้อมูลในระบบ
  4. การเรียกใช้งานรายงาน BI บนระบบ
  5. การเข้าใช้งาน Website ในโครงการ เช่นการใช้งานระบบ Web Portal และ Open Data
TOP