Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

“กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 4 เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน”
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 4 เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน” โดย ดร. เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง เป็นผู้แลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1.ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ
2.การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและวินัยข้าราชการ
4.อุทาหรณ์จากคำพิพากษาศาลปกครอง
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายพชรพล นามวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการแรงงาน และนายพงษ์นเรศ ตาลวิลาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

TOP