Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

1) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
3) ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ประสานและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาจังหวัดด้านแรงงานและแผนพัฒนาอื่นๆ ของจังหวัด
2) บูรณาการและประสานการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน
3) ติดตาม รายงาน และประเมินผล
4) ปฏิบัติงานโครงการตามวาระแห่งชาติ นโยบาย หรือโครงการพิเศษด้านแรงงาน
5) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม
6) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารแรงงาน
7) เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ด้านแรงงาน) จังหวัดมหาสารคาม
8) ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศและการร้องทุกข์ของญาติแรงงานไทยในต่างประเทศ
9) รับเรื่องราวร้องทุกข์

596
TOP