Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ

Mol-Thailand

ประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ...

Mol-Thailand

สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕ และ “งดรับ งดให้” ...

TOP