Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ITA


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2564

 

01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564
05 ข้อมูลติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09

Social Network

Facebook

10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 e – Service
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
44 ทำเนียบล่ามจังหวัดมหาสารคาม
18
TOP