Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ITA สรจ.มค.

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04

แผนยุทธสาสตร์และพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09

Social Network

Facebook

10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18 e – Service
19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอการจัดหาพัสดุรายเดือน
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
23

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล

26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

27

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  • ในปี 2565 ไม่มีผู้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40

การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สรจ.มค.ปี2566

41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สรุปผลการประเมินองค์กรคุณธรรม สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

44

ทำเนียบล่ามจังหวัดมหาสารคาม

45

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

394
TOP