Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงาน  พัฒนาประชากรให้มีงานทำ  มีศักยภาพ  สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีหลักประกันมั่นคง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

 

พันธกิจ

1. สนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาฝีมือแรงงาน  เสริมสร้างศักยภาพ  องค์ความรู้ และความสามารถของกำลังแรงงาน

2. ส่งเสริม ขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีงานทำของประชากร  รวมทั้งจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน

3. คุ้มครอง  ดูแลให้แรงงานมีความมั่นคง  มีความปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนการทำงานที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. บริหารจัดการให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

5. พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านแรงงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

ภารกิจ

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 หมวด 15 มาตรา 34 กำหนดให้ กระทรวงแรงงานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและค้มครองแรงงาน  พัฒนาฝีมือแรงงาน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ  และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน  และในมาตรา 35 กำหนดให้มี 6 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กรมการจัดหางาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานประกันสังคม

284
TOP