Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
Downlond National Wage Committee’s Notification Re: Minimum Wage Rate(No.8)
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 
ดาวน์โหลด ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศคณะกรรมการค่างจ้าง เรื่อง อัตราค่างจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่10

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)

 

 

คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง 

คู่มือการปฎิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง

3906
TOP