Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การนำเสนอผลการดำเนินงานคัดเลือกอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567

pll_content_description

“การนำเสนอผลการดำเนินงานคัดเลือกอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานในการนำเสนอผลการดำเนินงานคัดเลือกอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 มีชมรมเข้าแข่งขัน จำนวน 8 ชมรม (ประเภทสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง อาชีวะ/อุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ประเภทอำเภอ จำนวน 1 แห่ง ประเภทชุมชน จำนวน 2 แห่ง และประเภทสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง) ซึ่งในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รับผิดชอบในประเภทสถานประกอบการ ส่งชมรมเข้านำเสนอผลงาน จำนวน 2 ชมรม ได้แก่

  1. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปเซ็นเตอร์ จำกัด สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ระดับเงิน ปีที่ 1
  2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ดำรงโฮมพลัส อำเภอโกสุมพิสัย ระดับดีเด่น

เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดฯ ในการนำเสนอผลดำเนินงานของโครงการฯ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

โดยมีนางมนภรณ์ นุริตานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายพัฒพงษ์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น และผู้แทนทีม TO BE NUMBER ONE อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและอำเภอโกสุมพิสัย ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ

TOP