Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิบูลย์ แววบัณฑิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้การดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางรวมถึงนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

  1. รายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม
  2. นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม
  3. การจัดกิจกรรมกระต้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

แนวทางการบูรณาการพัฒนาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP