Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 การเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมกับโครงการ

pll_content_description

“การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 การเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมกับโครงการ”

(โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ด้านตะวันออก)

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรงแรมตักสิลา โดย ดร.เทวินทร์ ติรัตนะประคม ผู้จัดการโครงการกรมทางหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบทางแยก ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงผลกระทบในด้านต่างๆ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เข้าร่วมเพื่อไปประกอบการจัดทำโครงการดังกล่าว ของกรมทางหลวง

ทั้งนี้นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอมหมายให้นางวันนิภา  เกษทองมา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวปาลิตา  แสวง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย

TOP