Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานการประชุมการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรอง นพ.สาธารณสุขจังหวัดฯ (นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์) อุตสาหกรรมจังหวัดฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมผ่าน Google Meet กับสถานประกอบการ 35 แห่ง/64 คน เพื่อชี้แจงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในสถานประกอบกิจการ (Bubble and Seal) ดังนี้


1. แนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการ การ LOCKUP และการกักตัวภายในโรงงาน (FQ) โดยรอง นพ.สสจ.มค.
2. การปรับปรุงมาตรการ Good Factory (GFP) On Site และการติดตามผลการ On Site โดยอุตสาหกรรมจังหวัดฯ
3. แนวทางการใช้สิทธิของลูกจ้างกรณีมีผู้ติดเชื้อใน สปก. และมีคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดมหาสารคามสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราว โดยประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
4. แนวทางการจัดทำมาตรการควบคุมแบะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน สปก. รวมถึงการดูแลสิทธิของลูกจ้างกรณีต้องกักตัวและการดำเนินการของ สปก. กรณีต้องหยุดกิจการชั่วคราว โดยสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ใน สปก. โดยแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแปรรูปไก่และเป็นแรงงานต่างด้าว จึงขอให้ สปก.ที่ดำเนินกิจการแปรรูปอาหารระมัดระวังเป็นพิเศษ)
6. แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2564)

ทั้งนี้ ได้ขอให้ สปก. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ให้ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ ทุกวันศุกร์ 

ดูน้อยลง

TOP