Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การพิจารณาผลงานของชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

            วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (นายชูชาติ ราชจันทร์) วัฒนธรรมมหาสารคาม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานเพื่อพิจารณาผลงานของชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีชุมชน องค์กร อำเภอ ที่ผ่านการประเมินให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 15 หน่วยงาน และจะมีการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่โดดเด่นที่สุด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP