Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามรับการประเมินจากคณะกรรมการในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่)

pll_content_description

 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 จังหวัดมหาสารคามรับการประเมินจากคณะกรรมการในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่) นอกจากนี้ยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนานกเขียนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม และชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านป่าปอ-คุยปอ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เข้ารับการประเมินร่วมด้วย ซึ่งทั้งจังหวัดและชมรมทั้ง 2 ชมรม จะต้องเข้ารับการประเมินรอบที่ 2 (รอบเมืองทองธานี) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองทองธานี

TOP