Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

pll_content_description

          วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามทุกหน่วย ที่ทำการปกครองจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ ในเขตพื้นที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 7 แห่ง ประเภทกิจการ ที่พัก รีสอร์ท คาร์แคร์ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง พบการใช้แรงงาน รวม 63 คน ชาย 40 คน หญิง 23 คน เป็นคนไทยทั้งหมด ไม่พบแรงงานต่างด้าว ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด และได้แนะนำให้สถานประกอบการ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การขึ้นทะเบียนประกันสังคม การจัดหางาน การจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น พัด และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน

 

TOP