Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกระทรวงแรงงาน และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ.2566 – 2570)

pll_content_description

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกระทรวงแรงงาน และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ.2566 – 2570)  ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP