Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

“บิ๊กบี้” ลงขอนแก่น สร้างความมั่นใจเอกชน ยัน จ้างงานเพิ่มขึ้น พร้อมดูแลแรงงานทุกระดับทุกพื้นที่

pll_content_description

 

                 รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบผู้ประกอบการภาคเอกชน รับฟังความต้องการด้านแรงงาน ยืนยัน พร้อมสร้างความมั่นใจเอกชน พี่น้องผู้ใช้แรงงาน สนับสนุนด้านแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต ส่งเสริมการจ้างงาน พัฒนาฝีมือ สร้างความมั่นคงทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ พร้อมพบหัวหน้าหน่วยในสังกัด ฝากให้คิดใหม่ ทำใหม่วางรากฐานสู่อนาคต บูรณาการทำงานเชิงรุก เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชน 

                พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยกล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการขนส่ง คมนาคม และโลจิสติกส์ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดูในเรื่องของแรงงานที่จะเข้าไปสนับสนุนเศรษฐกิจที่กำลังเจริญเติบโต ส่วนเรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่ภาคเอกชนต้องการให้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มรายได้ และการคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยเป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปแรงงาน ส่วนกรณีภาคเอกชนยังเป็นห่วงเรื่องแรงงานต่างด้าวที่แย่งงานคนไทยทำ ขอทำความเข้าใจว่า คนต่างด้าวสามารถทำงานที่อนุญาตได้ 2 ประเภท คือ กรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานในประเภทอื่น  สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับข้อเสนอให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นในระดับจังหวัด นอกเหนือจากที่ได้จัดตั้งสถาบันฯ ดังกล่าวขึ้นในส่วนกลางแล้วนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีโดยจะนำข้อเสนอไปพิจารณาอีกครั้ง

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้กล่าวถึง  กรณีที่มีข่าวบัณฑิตตกงานว่า  ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานปีละกว่า 5 แสนคน ซึ่งเป็นระยะที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเข้าสู่การจ้างงานได้ ขณะเดียวกันต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาชีพที่ประเทศต้องการด้วย เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของภาคธุรกิจ  ไม่ควรมองเพียงมุมเดียว  แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ มีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งกระทรวงแรงงานยอมไม่ได้ที่จะให้คนไทยต้องตกงาน และยอมไม่ได้ที่จะให้คนต่างด้าวมาแย่งงานคนไทยทำ  จึงขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องแรงงานและภาคเอกชนว่า กระทรวงแรงงานจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ และปรับบทบาทภารกิจให้กว้างขึ้น เพื่อดูแลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมต่อไป

             ในโอกาสนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทำงานเชิงรุก ทำงานแบบมีหุ้นส่วน มุ่งสู่มาตรฐานสากล สร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วน เน้นผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นลำดับแรก  มีประชาชนเป็นศูนย์กลางการดำเนินนโยบาย (Citizen Centric) หน่วยงานในพื้นที่ต้องผนวกแผนการพัฒนากำลังคนไว้ในแผนพัฒนาระดับจังหวัดให้ได้  รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระดับโลก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ตลอดจนต้องสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย 

 

TOP