Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

บุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายของจังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

“บุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายของจังหวัดมหาสารคาม”
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และบุคลากรของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายของจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้เชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมรณรงค์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวัน ยกเว้นวันที่การแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และเป็นไปตามตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จังหวัดมหาสารคาม และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

TOP