Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2566

pll_content_description

“ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2566”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินโครงการ/กิจกรรมภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP