Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้ง 11 ฝ่าย ซึ่งทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย

TOP