Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 3/2565)

pll_content_description

 

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุม ก.บ.จ.มค) ครั้งที่ 3/2565) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2565 วงเงิน25.31 ล้านบาท จำแนกเป็นระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ 19 ล้านบาท ระบบอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ 0.41 ล้านบาท และระบบสูบน้ำบ่ออาดาล 5.89 ล้านบาท
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP