Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

 

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งมีเรื่อง ที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ข้อมูลเดือน มีนาคม 2565 และผลการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประธานได้สรุปสั่งการในเรื่อง การจัดระเบียบสังคม โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการในการออกตรวจสถานประกอบการ ร้านจำหน่ายสุรา/สถานบริการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่ง และห้ามเปิดเกินเวลา 23.00 น. และได้เน้นย้ำในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจวัดความเร็ว และแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP