Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งมีเรื่อง ที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ข้อมูลเดือน มิถุนายน 2565 และผลการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประธานได้ ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ปัญหาด้านการจัดระเบียบสังคม และด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ลดน้อยลง และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติงาน ฯ อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวชลิตา ทูลธรรม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP