Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 4/2565
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1. วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
2. การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. สถานการณ์ยาเสพติด/บทวิเคราะห์ และแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด
4. โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของแต่ละส่วนราชการ
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

TOP