Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) 5/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
เพื่อทราบ
1. การบริจาคโลหิตในการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรถ พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
2. การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. การกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ระบบ NISPA)
4. การสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านยาเสพติด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5. สถานการณ์ยาเสพติด/บทวิเคราะห์ และแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด
6. โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของแต่ละส่วนราชการ
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

TOP