Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565 – 2570 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาเล่ม (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2566 – 2570 โดยมีนางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP